مقاله سری آمار: خلاصه کردن و نمایش داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: سری آمار: خلاصه کردن و نمایش داده ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمار توصیفی
مقاله خلاصه کردن
مقاله نمایش
مقاله متغیر
مقاله کیفی
مقاله کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیده مومنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارائه نتایج آماری و تنظیم بخش یافته ها در گزارش مطالعات، یکی از دغدغه های پژوهشگران علوم پزشکی است. هدف از این مقاله معرفی روش های ساده و کارا برای خلاصه کردن و نمایش دادن انواع داده های حاصل از مطالعات علوم پزشکی بود. تعاریف اولیه انواع متغیرها و روش های خلاصه کردن و ارائه کردن آنها در حالت های مختلف معرفی گردید. برای خلاصه کردن متغیرهای کیفی و کمی به ترتیب فراوانی (درصد) و میانگین (انحراف معیار) معرفی گردید و برای برخی موارد استثناء شاخص میانه (صدک ۲۵ – صد ۷۵) پیشنهاد گردید. برای وضعیت های چند متغیره نحوه تعمیم محاسبات ارائه گردید. همچنین برای نمایش داده ها، روش نموداری و جدولی متناسب با ماهیت آنها در حالت های یک و چند متغیره توصیه شد.