مقاله سری آمار: احتمال و توزیع های احتمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: سری آمار: احتمال و توزیع های احتمالی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتمال
مقاله تصادف
مقاله توزیع
مقاله نرمال
مقاله دوجمله ای
مقاله پواسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیده مومنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای انجام استنباط آماری روی داده هایی که در قالب نمونه گیری های تصادفی انتخاب شده اند، احتمالات با ایفای نقش پل ارتباطی بین داده ها و آمار استنباطی، نقش تصادف یا شانس در داده ها را مدل می کند. هدف از این مقاله، معرفی احتمال و قواعد آن در قالب مثال های مطالعات علوم پزشکی و معرفی توزیع های احتمالی پرکاربرد در این مطالعات می باشد. تعاریف و مفاهیم اولیه احتمال و روش های محاسبه آن در مثال های ساده و کاربردی مشخص شد، و در ادامه توزیع های متداول احتمالی و ویژگی های هر یک از آنها معرفی گردید. با استفاده از قواعد خیلی ساده و در قالب مثال های ساده و کاربردی، احتمال در مطالعات پزشکی، محاسبه و بر اساس آن شاخص های بررسی رابطه در این مطالعات معرفی شد. همچنین برای مدل احتمالی متغیرهای کیفی دو حالتی، توزیع دوجمله ای و برای متغیرهای کمی گسسته و پیوسته به ترتیب توزیع پواسن و نرمال پیشنهاد گردید.