مقاله سری آمار: آزمون های مقایسه میانگین ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۶۵ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: سری آمار: آزمون های مقایسه میانگین ها
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقایسه میانگین ها
مقاله آزمون t
مقاله تحلیل واریانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیده مومنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از مطالعات علوم پزشکی، هدف بررسی تاثیر یک مداخله یا ارزیابی اختلاف بین گروه های مطالعه برای یک متغیر کمی است. هدف از این مقاله، معرفی مفاهیم و روش های ساده و کاربردی روش های آماری بررسی اختلاف در این مطالعات می باشد.
مبانی و نحوه انجام محاسبات آزمون فرض های بررسی اختلاف، نحوه محاسبه فاصله اطمینان و نحوه گزارش کردن یافته ها برای مقایسه میانگین با یک عدد ثابت، مقایسه میانگین در دو وضعیت وابسته، مقایسه میانگین در دو و بیش از دو گروه مستقل ارائه گردید.
برای متغیر کمی نرمال، آزمون t یک نمونه ای جهت مقایسه میانگین با یک عدد ملاک، آزمون t زوجی برای مقایسه میانگین ها در دو وضعیت وابسته (زوجی)، آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین در دو گروه مستقل و تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی برای مقایسه میانگین در بیش از دو گروه مستقل به کار می روند. در هر یک از وضعیت های فوق علاوه بر P-Value برای تصمیم گیری، اندازه اثر مناسب اختلاف و فاصله اطمینان آن باید گزارش شود. بر اساس مثال های مطالعاتی، محاسبات آزمون فرض ها و فاصله اطمینان های مزبور انجام و نتایج آنها ارائه گردید.
برای بررسی تاثر مداخله بر، یا بررسی رابطه عوامل خطر با یک متغیر کمی، آزمون ها و فواصل اطمینان معرفی شده با توجه به موقعیت و هدف مطالعه توصیه می شود.