سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی زارع زردینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی
فرشاد حکیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

درطی تاریخ زمین به عنوان مکانی برای زندگی و فعالیت بشر همواره به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های مردم درهرجامعه نقشی اساسی داشته است براین اساس موضوع ثبت حقوق مالکیت و استفادها ز زمین درسیستم کاداستر مطرح می گردد کاداستر علمی استکه تمامی موضوعات مرتبط با ملک را برای هرقطعه از زمین ثبت می نماید از سویی دیگر با توجه به نیاز تمام سازمان هایی که با زمین درارتباط هستند به اطلاعات مربوط به حقوق زمین موضوع دسترسی به اطلاعات کاداستر اهمیت بسزایی می یابددراین پژوهش ضمن اشاره به محدودیت های کاداستر موجوددرثبت حقوق سه بعدی زمین توسعه کاداستر موجود به سمت کاداستر سه بعدی مورد ارزیابی قرارگرفته است علاوه براین به منظور دسترسی به اطلاعات کاداستر فناوری سرویسهای تحت WEB پیشنهاد شدها ست تلفیق این دوموضوع ساختاراصلی پژوهش را تشکیل میدهد هدف ازانجام این کار پژوهشی تسهیل دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات کاداستر سه بعدی با استفاده از سرویسهای سه بعدی تحت WEB می باشد