سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه سادات ترک نیک – دانشجوی دکتری مهندسی مواد پژوهشگاه مواد و انرژی
امیر مقصودی پور – دکتری مهندسی مواد؛ استادیار؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
منصور کیانپورراد – دکتری شیمی پلیمر؛ استاد؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

آند پیل سوختی اکسید جامد، بعنوان محل واکنش الکتروشیمیایی سوخت و هدایت کننده بار الکتریکی به یک اتصال هادی بشمار می رود. از اینرو، خواص کاتالیستی آند برای اکسیداسیون سوخت، مهم است. هدف اصلی در توسعهSOFCکاهش دمای کاری به۷۰۰-۵۰۰ درجه سانتی گراد تحت عنوانITSOFC است. در این راستا، پس از بهینه سازی کاتد (با افزایش نرخِ تامینO2- و انتخاب الکترولیت مناسب (سهولت آزادسازیO2- شبکه الکترولیت)، ماهیت ریزساختاری و الکتروکاتالیزوری آند، بیش از پیش حائز اهمیت می شود. روند پژوهش های متمرکز در ارتقاء آندSOFC نشان می دهدکه معایب آندNiبا افزودن فاز الکترولیتYSZبصورت سرمت،Ni/YSZتاحدود زیادی مرتفع می شود. لیکن کارایی آندNi/YSZدر محدوده دماییITSOFCبدلیل هدایت یونی پایین فازYSZرضایتبخش نیست. جایگزینیYSZ با ماده هادی مختلط مثل سریا دوپ شده، موجب افزایش فعالیت کاتالیزوری الکترود و بهبود کارایی می شود. سریا دوپ شده باعناصر خاکی کمیاب (با ساختار فلوریت)، ضریب هدایت یونی بالاتری نسبت بهYSZحتی در دماهای یکسان) نشان می دهد.