سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا نصیری هندخاله – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد
محمدرضا افشاری آزاد – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهمن رمضانی گورابی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سید علی نورحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

جهت بررسی سرمای بهاره و تأثیر آن در تقویم کشت برنج در شهرستان رشت از آمار هواشناسی کشاورزی و مطالعات ۱۳۹۰ استفاده – کتابخانهای استفاده گردید. برای این منظور از تجزیه و تحلیل های استنباطی متوسط دمای روزانه سالهای ۱۳۷۶ بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اول تا ۱۵ فروردین از لحاظ متوسط دمای روزانه برای جوانه spssR16R گردید که از نرم افزار زنی برنج در شهرستان رشت مناسب نمی باشد و نوسانات کاهش دمایی زیادی را در ۱۵ سال اخیر به همراه داشت. در عین حال ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت شرایط مناسبی را برای مرحله جوانه زنی برخوردار بودند و سرمای بهاره در این محدوده در ۱۵ سال اخیر بسیار محدود بود. همچنین از این روزها به بعد در ابتدا برای مراحل پنجهزنی دارای نوسانات سرمایی بسیار کم در برخی از سالها بود اما ۵ روز آخر اردیبهشت و بعد از آن بسیار مناسب برای مراحل بعد از جوانهزنی از جمله پنجهزنی، ظهور خوشه، گل، تلقیح و غیره دیده شد. بر این اساس سرمازدگی بهاره در شهرستان رشت بسیار ناچیز مشاهده شد. بر اساس نتایج این مطالعه خزانهگیری در پوششهای نایلونی و تعیین زمان مناسب راهکارهای مقابله با سرمای بهاره پیشنهاد شد.