سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس پژوهشی ، پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

در ادبیات اقتصادی و به ویژه تئوریهای رشد و توسعه اقتصادی ،‌حجم سرمایه فیزیکی در قالب ماشین الات ، اجهیزات ، تاسیسات و ساختمان تبلور می یابد به عنوان یکی از عوامل موثر در تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی مطرح می شود. در این مقاله تلاش شده است تا تاپیر امنیت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور مورد بررسی قرار گیردو مدل شده اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور با در نظر گفتن متغیر امنیت سرمایه گذاری ارائه شود . بدین منظور ابتدا متغیرهایی که بر امنیت سرمایه گذاری در ایران تاثیر دارند شناسایی و استخراج شدند و مدل های اقتصاد سنجی شد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور ، با استفاده از متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی مانند امنیت سرمایه گذاری (is) ، در کنار عوامل تولید سنتی نیروی کار (L) ، سرمایه گذاری (K) مورد پردازش قرار گرفته و مدل متفاوتی از رشد اقتصادی ارائه شده است. نتایج به دست انده با تئ.ریهای اقتصادی سازگار بوده و از معنی داری آماری برخوردارند. به طور خلاصه نتایج نشان می دهند که متغیر امنیت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل ریلی کشور تاثیر مثبت و معنی داری دارد.