سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرج اله رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباسعلی حاجی کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

بارنی با مطرح کردن رویکرد مبتنی بر منابع معتقد بود که منبع مزیت رقابتی در درون سازمان و ناشی از دارایی های نامشهود ( سازمانهاست و برای اینکه یک دارایی منبع بالقوه مزیت رقابتی پایدار باشد ، باید دارای چهار ویژگی باشد . آن منبع باید ۱ ارزشمند ۲) کمیاب ۳) غیر قابل تقلید و ۴) غیر قابل جایگزین باشد . ولی مشخص نکرد که یک منبع باید دارای چه شاخص هایی باشد تا ارزشمند ، کمیاب ، غیر قابل تقلید و غیر قابل جایگزین باشد . این پژوهش در صدد است تا شاخص هایی را در قالب مفهوم سرمایه انسانی در سطح سازمان برای توصیف این چهار ویژگی استخراج و آنها را آزمون نماید و سپس تاثیر سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی را از طریق این شاخص ها برکسب مزیت رقابتی مورد بررسی قرار دهد . جامعه تحقیق مد نظر در این پژوهش صنعت داروسازی ایران است . تعداد شرکت های موجود در این صنعت ۶۵ شرکت بود که از بین این تعداد ۴۶ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه نهایی بین ۳۰۰ نفر از مدیران این شرکت ها توزیع گردید . جهت تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل کواریانس و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید . نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری درتوسعه منابع انسانی می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده از طریق شاخص های استخراج شده برای سرمایه انسانی سطح سازمان بر مزیت رقابتی این شرکتها تاثیر گذارد . در پایان جهت دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در توسعه منابع انسانی و سرمایه انسانی پیشنهاداتی برای مدیران ارائه گردید.