سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد شیخ – استادیار دانشگاه شاهد
محمدابراهیم راعی عزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

سرمایه گذاری خصوصی و یا به عبارتی خصوصی سازی نقش بسیاراساسی دررشد و توسعه اقتصادی هرکشورو نیز عاملی اثرگذاربرگسترش تولید ملی می باشد بی شک بدون حضوربخش خصوصی دراقتصادکشور تولید ملی به آن جایگاهی که باید برسد نخواهد رسید هدف این نوشتار بیان ابعاد جنبه هاومفاهیم اهداف اثارسرمایه گذاری خصوصی و خصوصی سازی بوده ودرادامه نیز عوامل موثربرآن مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.