سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا فاتحی خشکناب – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تبر یز ، دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری گر

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی ساختار بنگاههای کسب و کار کوچک و متوسط تولید کننده قطعات خودرو و تعیین روابط فی مابین این بنگاهها با یکدیگر، با تامین کنندگان، بازار و موسسات و نهادهای مالی و اعتباری ، مراکز تحقیقاتی و علمی درقالب مطالعات خوشه های صنعتی جهت ارائه مدل توسعه خوشه ای میباشد. یافته های پژوهشنشان می دهد که واحدهای کوچک و متوسط تولید کننده قطعات خودرو بدلیل عدم مشارکت گروهی در ساخت و ارائه محصولات با مارک مشترک، پائین بودن سرمایه اجتماعی ، عدم روابط سالم در بین تولیدکنندگان، ضعف روابط بین واحدها با تامین کنندگان، بازار و ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب و کار و نیز عدم ارتباط صحیح با مراکز علمی و پژوهشی، نتوانسته اند از پتانسیل های موجود خود بهره برداری نمایند.