سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادیا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مریم پیروزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اسکان غیررسمی یکی ازچهره های بارزفقرشهری است که محصول رشد ناهمگون بخشهایی از شهر که شرایط کیفیت مسکن و سکونت درآنها به شدت پایین است این مناطق نتیجه اقتصاد ضعیف و مدیریت ناکارآمد و بی عدالتی های اجتماعی اقتصادی حاکم می باشد که درنزدیکی فرصتهای اشتغال وخدمات شهری و درارتباط با شهر اصلی تکوین یافته این پدیده مسائل اجتماعی اقتصادی و امنیتی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد و درحال حاضر یکی ا زمسائل بغرنج شهرهای ایران است توانمندسازی یک راهبرد جهانی که درآن مرکز توجه ساکنان شهر و مردم هستند راهبرد توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیررسمی خواهان رسمیت بخشیدن به انچه هست ودرهرکجایی که هست نمی باشد این راهبرد ضمن باورقوی به عدم تخریب و تخلیه اجباری انچه را هست درشان و کرامت انسانی نمی داند ودرنتیجه رهیافت مداراگرایانه را با اصلاح طلبی همراه می نماید.