سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حاتم فرجی ده سرخی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی اصغر حیات – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در شرکت بیمه البرز می باشد و روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان این شرکت می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی سازمانی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استفاده گردید. نتایج سوال اول پژوهش حاکی از آن بود که میانگین بعد شناختی سرمایه اجتماعی سازمانی از میانگین نظری بیشتر می باشد. نتایج سوال دوم پژوهش حاکی از آن بود که میانگین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی از میانگین نظری بالاتر می باشد. نتایج سوال سوم پژوهش حاکی از آن بود که میانگین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی سازمانی نه تنها از میانگین نظری بلکه از میانگین دو بعد دیگر بیشتر می باشد. نتایج سوال چهارم پژوهش مبنی حاکی از آن بود که در کل سرمایه اجتماعی سازمانی دارای میانگینی بیشتر از میانگین نظری می باشد. نتایج سوال ششم حاکی از آن بود که کارکنان بیمه عامل مدیریتی را مهمترین فاکتور در زمینه خلق و حفظ سرمایه اجتماعی سازمانی می دانند. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق راهکار هایی جهت ارتقای سرمایه اجتماعی سازمانی در شرکت بیمه ارائه گردید.