سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول مالکی – کارشناس ارشد توسعه روستایی
امیرمظفر امینی – دکتری مطالعات روستایی

چکیده:

مفهوم سرمایه اجتماعی برای توصیف منابع موجود برای اشخاص ازط ریق عضویتشان درشبکه های اجتماعی توسعه داده شده است درمقابل سرمایه مالی که به حسابهایبانکی مردم مربوط می شود یا سرمایه انسانی که درسرمایه گذاری افراددراموزش و پرورش و کارآموزی مجسم می شود سرمایه اجتماعی به ساختار و کیفیت روابط اجتماعی بین افرادمی پردازدو افزایش آن می تواند موجب پایین امدن جدی سطح هزینه های اداره جامعهو نیز هزینه عملیاتی سازمان ها گردد درالگوهای گذشته تنها عامل انسانی درانواع سرمایه ها سرمایه انسانی بود که بیشتر مبتنی برتعداد تخصص ها دانش و مهارت های نیروی انسانی درسطوح مختلف کارکنان و مدیران است اما توجه به یک سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی منجر به این امر می شود که سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبالات و تعاملات دراین فهرست قرارگیرند تفاوت کلیدی بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی این است که اولی روی عوامل شخصی تمرکز می کند و دومی برروابط بین اشخاص و شبکه هایی که آنها تشکیل میدهند