سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

سرفاصله زمانی از مهم ترین خصوصیات جریان ترافیکی است که به عنوان ورودی در مدل های شبیه سازی، مدلسازی توقف و ایمنی حائز اهمیت است. تاکنون مطالعات زیادی در مورد این مشخصه انجامگرفته است، اما در بیشتر آنها خصوصیات آماری سرفاصله زمانی بدون توجه به نوع وسایل نقلیه لحاظ گردیده است. این نوشتار، در یکمطالعه موردی در ایران ابتدا وسایل نقلیه را به پنج دسته: خودرویسواری، کامیون سبک، کامیون سنگین، تریلی و اتوبوستفکیکنموده و خصوصیات آماری سرفاصلههای زمانی بین آنها را گزارش می کند. در ادامه ، وسایل نقلیه به دو دسته وسایل سبکو سنگین تقسیم و چهار دسته سرفاصله دو به دو بین آنها در نظر گرفته می شود. تست های آماری انجام گرفته،شامل تست آنالیز واریانسیکطرفه و تست،t با رد فرضیه یکسان بودن میانگین این دسته ها، نشان می دهند که سرفاصله ها از یکدیگر کاملا متفاوت بوده، دسته بندی و تفکیکآنها از یکدیگر ضرورت دارد