سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مرادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

وزن نهایی دانه یکی از اجزاء عملکرد دانه در گندم است که به سرعت و طول دوره پر شدن دانه وابسته است. درک فرایند پرشدن دانه ممکن است در برنامه های اصلاحی گندم برای افزایش عملکرد دانه و تولید ارقام مورد نظر سودمند باشد. این بررسی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری یا مدل برآورد کننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه و تعیین روابط همبستگی بین سرعت و طو ل دوره ی پرشدن دانه با وزن نهایی دانه ۶ رقم گندم در سا ل زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، در قالب طرح بلو ک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. نظر به اینکه منحنی لجستیک برازش بهتری داشت از آن برای برآورد سرعت و طول دوره پر شدن دانه استفاده شد، تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ سرعت و طول دوره پر شدن دانه دارای اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد و از نظر وزن نهایی دانه در سطح ۵ درصد داشتند. که این امر حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی ارقام مورد بررسی می باشد. همبستگی بین طول دوره پر شدن دانه و وزن نهایی دانه مثبت ومعنی دار نبود. همبستگی فنوتیپی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه بسیار جزیی و ناچیز بود، که نشان دهنده عدم همبستگی ژنتیکی بین این صفات می باشد با این حال با آگاهی از عدم همبستگی ژنتیکی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه انتخاب همزمان برای افزایش سرعت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه بدون افزایش طول دوره پر شدن دانه امکان پذیر است.