سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید نیازمند – استادیار گروه مکانیک، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مش
احسان سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی گروه مکانیک، گروه مکانیک دانشکده م

چکیده:

در این مقاله جریان گاز و انتقال حرارت در ناحیه ورودی میکروکانالهای ذوزنقه ای به طور عددی مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات ناویر – استوکس و نیز معادله انرژی بر مبنای روش حجم کنترل با در نظر گرفتن شرایط مرزی سرعت لغزش و پرش دمایی روی دیواره ها انفصال می یابند. سپس تاثیر تغییرات عدد رینولدز (۱£R£۱۰) هندسه کانال (۰£a£۲) عدد نادسن (۰٫۰۰۱£kn£۰٫۱) و نیز زاویه گوشه کانال (۳۰°£f£°۹۰) روی میدان سرعت د ر حال توسعه و نیز میدان دمایی و همچنین روی پارامترهای کلیدی جریان، نظیر ضریب اصطکاک و عدد ناسلت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.در ناحیهورودی، کاهش محسوسی روی پارامترهای کلیدی، نظیر عدد ناسلت و ضریب اصطکاک به واسطه اثرات لغزش به چشم می خورد که این کاهش در ناحیه توسعه یافته نیز با شدت کمتری ادامه می یابد.