مقاله سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختی روانشناختی
مقاله نوجوان
مقاله فاقد و واجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی حدیثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خانواده بر ویژگی های شخصیتی کودک تاثیر ویژه ای داشته و تغییر در فرآیندهای درون- روانی اعضای خود ایجاد می کند و چون غیبت یکی از والدین یا هر دوی آنها اثر نامطلوبی بر رشد کودکان و نوجوانان می گذارد، بنابراین پژوهش حاضر به منظور مقایسه سرسختی روانشناختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین انجام شده است.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بود. از بین تمام مدارس متوسطه شهرستان اردبیل، ۱۸ مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و سپس با روش همتاسازی، ۱۵۰ نوجوان (۷۵ دختر و ۷۵ پسر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها با پر کردن پرسش نامه سرسختی روانشناختی، در این پژوهش شرکت نمودند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس دو متغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین نوجوانان فاقد و واجد والدین از نظر میزان سرسختی روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین نوجوانان دختر و پسر از نظر میزان سرسختی تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث: نوجوانان واجد والدین، سرسختی روانشناختی بیش تری نسبت به نوجوانان گروه فاقد پدر و فاقد مادر داشته و نوجوانان فاقد مادر، از سرسختی کم تری نسبت به نوجوانان دو گروه دیگر برخوردار هستند، شاید پایین بودن سرسختی نوجوانان فاقد والدین در مقابل گروه واجد والدین ناشی از وجود استرس بی شتر و سلامت روانی پایین آن ها باشد.