سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسنعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوا
بهنام لطفی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
زهره صادقیان – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت ایجاد لایه کامپوزیتی بر سطح آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۱ از فرایند قوس تنگستن با گاز محافظ آرگونTIG)استفاده شد. بدین منظورمخلوطی از پودرهای آلومینیم و کاربیدبور را با نسبتهای مختلف به همراه چسب بهصورت پیشنشست بر روی آلیاژ مورد نظرچسبانده و عملیات ذوب سطحی توسط فرایندتحت پارامترهای بهینه انجام شد. این عمل باعث ایجاد لایه کامپوزیتی با خواص و چسبندگی مطلوب بر روی زیرلایه گردید. جهت بررسی ریزساختارو خواص لایه ایجاد شده از روشهای پراشسنجی پرتو ایکسXRD)میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشیSEM)استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که ذراتB4C درحین اعمال حرارت و ذوب سطحی لایه پیش نشسته شده، بهصورت جزئی حل شده و منجر به تشکیل فازهایی همچونAl3BC ،AlB2میشود.