مقاله سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۵۲ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله دانشجویان
مقاله پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی جهان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: پاکپور امیر
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه آزاد مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: آشنایی با سبک یادگیری دانشجویان می تواند نقش قابل توجهی در برنامه ریزی درسی اساتید و بهبود یادگیری ایفا نماید. هدف از این مطالعه، ارزیابی سبک های یادگیری دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و شناخت عوامل موثر در تعیین سبک یادگیری ایشان بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک، تعداد ۱۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) از رشته های مختلف علوم پزشکی که مشغول تحصیل در مقاطع مختلف بودند، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سبک یادگیری کولب و پرسشنامه دموگرافیک در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جمع آوری گردیدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل، کای اسکوئر یا فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای انجام تحلیل ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته ها: میانگین سنی نمونه های پژوهش ۲۹٫۳۳±۷٫۰۳ و بیشتر آن ها (۸۰%) مذکر بودند. سبک های غالب یادگیری در شرکت کنندگان به ترتیب عبارت بودند از: واگرا (۷۶٫۷%)، سازگار (۱۲٫۸%)، جاذب (۷٫۸%) و همگرا (۲٫۸%). نتایج نشان داد، عواملی همچون: سن، جنس، تاهل، محل زندگی، تحصیلات پدر و مادر، معدل و مقطع تحصیلی می تواند در تعیین ابعاد سبک یادگیری دانشجویان، به درجات مختلف حائز اهمیت باشد. یافته ها همچنین حاکی از آن است که سبک یادگیری غالب در شرکت کنندگان مطالعه در بین افراد دارای معدل ها و مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
نتیجه گیری: با توجه به شناخت سبک یادگیری غالب در دانشجویان و رابطه عوامل دموگرافیک با سبک یادگیری، لازم است ضمن توجه به عوامل موثر در تعیین سبک یادگیری، برنامه ریزی مناسبی برای هماهنگ سازی سبک تدریس متناسب با سبک یادگیری غالب صورت گیرد.