مقاله سبک های هویت و پریشانی روانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: سبک های هویت و پریشانی روانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله بروزنسکی
مقاله پریشانی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گیری هویت، ترکیب مهارت ها، جهان بینی و همانندسازی هاست که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید و به تبیینی تبدیل می شود که نحوه رفتار و اندیشه فرد را با خود و پیرامون خود تعریف می کند. بر این اساس، می تواند به زمینه و بنیادی برای پریشانی روان شناختی تبدیل شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های هویت و پریشانی روانی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی مبتنی بر همبستگی، ۳۲۴۵ نفر دانشجوی دانشگاه (۱۷۰۳ مرد و ۱۵۳۴ زن) از نظر سبک های هویت و پریشانی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی این نمرات نشان داد که نمرات سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری و تعهد هویت، همبستگی منفی با نمره های پریشانی دارند در حالی که نمره های سبک هویت سردرگم/اجتنابی با نمرات پریشانی، همبستگی مثبت دارد. به نظر می رسد که افراد با استفاده از یک مدل هویتی سردرگم و اجتنابی و به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد هویت و شخصیتشان به تدریج به علت استفاده از شیوه های اجتنابی و غیر انطباقی، زمینه پریشانی روانی خود را فراهم می سازند.