مقاله سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۲۴ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های مقابله ای
مقاله رفتارهای خودمراقبتی
مقاله بیماران دیابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمدزاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عزتی ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری نویده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ابتلای به بیماری دیابت و الزام بیمار به خودمراقبتی موجب تنش های فراوانی در زندگی روزمره می شود که استفاده از سبک های مقابله ای را به منظور سازگاری ضروری می سازد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی – همبستگی، ۲۷۵ بیمار دیابتی نوع ۱ و ۲ به روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خلاصه فعالیت های خودمراقبتی دیابت و مقیاس سبک های مقابله ای جالویس بود. داده ها توسط آمار توصیفی و آزمون اسپیرمن تحت نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: خودمراقبتی با سبک های مقابله ای مواجه شدن (r=0.28, p<0.05)، خوشبینانه (r=0.28, p<0.01)، حمایت جوینده (r=0.31, p<0.01)، و خوداتکایی (r=0.25, p<0.01) همبستگی مثبت و معنی داری داشتند و سبک های مقابله ای طفره آمیز (r=-0.18, p<0.05) و هیجانی (r=-0.34, p<0.01) با خودمراقبتی همبستگی منفی و معنی داری داشتند. همبستگی خودمراقبتی و نمره کلی سبک های مقابله ای از نظر آماری معنی دار بود (r=0.26, p=0.018).
نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های پژوهش توصیه می شود که کارکنان مراکز بهداشتی درمانی دیابت بخصوص پرستاران با تشویق بیماران به کاربرد سبک ها و روش های کارآمد مقابله با تنش در ارتقای خودمراقبتی بیماران دیابتی و سازگاری با این بیماری مزمن گام مناسبی بردارند.