مقاله سبک های تفکر، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: سبک های تفکر، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های تفکر
مقاله هیجان طلبی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خویینی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های تفکر با هیجان طلبی، سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی و رابطه بین هیجان طلبی با پیشرفت تحصیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل: کلیه دانشجویان رشته هنر و ریاضی دانشکده هنر و معماری و مجتمع آموزشی پیامبر اعظم واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی بودند. نمونه پژوهش شامل ۹۲۸ دانشجو (۲۶۶ پسر و ۶۶۲ دختر) بود که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای سنجش سبک های تفکر از پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و نیز برای اندازه گیری هیجان طلبی از آزمون هیجان طلبی آرنت استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t نشان داد که بین سبک های تفکر قانون گذار، فرد سالار، جرگه سالار، ناسالار، درون نگر، آزاد اندیش و هیجان طلبی در گروه پسران رابطه مستقیم وجود داشت و بین قانون گذار، قضاوت گر، آزاد اندیش و هیجان طلبی در دختران رابطه مستقیم و بین اجرایی، محافظه کار و هیجان طلبی در دختران رابطه معکوس وجود داشت و نیز بین قانون گذار، پایورسالار و پیشرفت تحصیلی در پسران رابطه مستقیم وجود داشت و در دختران بین قانون گذار، جرگه سالار، درون نگر، آزاد اندیش و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و بین اجرایی، محافظه کار و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود داشت و هم چنین بین هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه معنی دار نبوده ولی در دختران بین آنها رابطه مستقیم وجود داشت .