مقاله سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جستارهای زبانی از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سبک شناسی گفته های داستانی در رمان الصبار سحر خلیفه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی گفته های داستانی
مقاله سحر خلیفه
مقاله الصبار
مقاله گزارش روایتی
مقاله گفته مستقیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پراندوجی نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: روشنفکر کبری
جناب آقای / سرکار خانم: پروینی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«گفته های داستانی» ابزار بیان سخنان و اندیشه ها و بستری مناسب برای پیشبرد حوادث داستان است که بخش گسترده هر داستان را تشکیل می دهد؛ «راویت گر» باید به گونه ای آن ها را در داستان بازنمایی کند که خواننده عمیقا با داستان آشنا شود؛ از این رو سبک شناسی بازنمایی گفته های داستانی برای درک بهتر داستان ضروری می نماید. شیوه های بازنمایی گفته های داستانی که از رابطه راویت گر با شخصیت های داستانی به دست می آید، به پنج گونه مستقیم، غیر مستقیم، مستقیم آزاد، غیر مستقیم آزاد و گزارش روایتی تقسیم می شود.
مقاله پیش رو، به شیوه توصیفی – تحلیلی و ضمن ارائه جامعه کامل آماری از گفته های داستانی، به تحلیل رمان الصبار (۱۹۷۶) می پردازد. یافته ها، نشان می دهد که شیوه های بازنمایی گفته مستقیم، گزارش روایتی و گفته مستقیم آزاد، به ترتیب بیش ترین بسامد کاربرد را در رمان دارند؛ روایت گر، با استفاده از شیوه های گفته مستقیم و مستقیم آزاد به شخصیت ها اجازه داده تا به طور مستقیم با خوانندگان ارتباط برقرار کرده و آن ها را با دغدغه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود آشنا نمایند؛ گاهی نیز خود زمام حوادث داستان را به دست گرفته و با شیوه گزارش روایتی، حوادث داستان را به پیش می برد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شیوه های بازنمایی سخنان در رمان الصبار و تعیین بسامد کاربرد هر یک از شیوه ها می باشد.