مقاله سبک شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: سبک شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه بار (اشباع) اطلاعات
مقاله اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت
مقاله سبک شناخت عینی
مقاله سبک شناخت
مقاله سبک شناخت انتزاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازاریزدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسیح آبادی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: پوریوسف اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می باشد. سوالات و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل «آزمون سبک شناخت» و «آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت» قرار گرفتند. داده های به دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می شوند و اظهار نظرهای صحیح تری دارند.