سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی پناه خدادادنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ،گچساران ،ایران
خداداد تقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ،گچساران ،ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک رهبری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ورابطه آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان دانشگاه انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی است .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک سنج رهبری و پرسشنامه تعهد سازمانی است .جامعه آماری کارکنان رسمی دانشگاه که در سال ۱۳۹۰ مشغول کار میباشند .جامعه نمونه ۹۲ نفر از جامعه آماری میباشد که برای انتخاب آنها مطابق جدول مورگان و از روش تصادفی ساده استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری نظیر محاسبه فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی پیر سون ،رگرسیون چند متغیری ،تحلیل واریانس یک طرفه ،آزمونt آزمون تعقیبی LSD و آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب پایایی استفاده گردید. یافته های تحقیق به قرار زیر است: فرضیه اول و سوم تایید نمی گردد وفرضیه دوم و چهارم تایید میگردد. در مجموع یافته های این تحقیق سبک رهبری خیر خواهانه ومشارکتی مطلوب ترین سبک برای ایجاد تعهد سازمانی میباشد،اما سبک رهبری خیر خواهانه بیشترین همبستگی را با تعهد سازمانی دارد. فرضیه های پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم تایید میگردد. یعنی بین سبک رهبری آمرانه ،خیرخواهانه ،مشورتی و مشارکتی با تعهد عاطفی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه های نهم و دهم تایید میگردد.اما فرضیه های یازدهم و دوازدهم تایید نمی گردد. فرضیه های سیزدهم ،پانزدهم و شانزدهم تایید نمی گردد ولی فرضیه چهاردهم تایید میگردد. یافته های نشان میدهد که کارکنان مرد و زن سبک رهبری و تعهد یکسانی برخوردارند. همچنین بین گروههای سنی مختلف از لحاظ سبک های مدیریتی و تعهد سازمانی وابعاد آن تفاوت معنی داری وجود ندارد. کارکنان با تحصیلات مختلف از لحاظ سبک های رهبری(آمرانه ،خیرخواهانه ،مشورتی ) و دو بعد تعهد سازمانی (عاطفی و مستمر)تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما بین کارکنان با سطح تحصیلات مختلف از لحاظ سبک مدیریت مشار کتی و تعهد هنجاری تفاوت معنی داری وجود دارد،که با تحلیل تعقیبیLSD مشاهده میشود که کارکنان با تحصیلات فوق لیسانس نسبت به کارکنان با تحصیلات دیپلم و از سبک مدیریت مشارکتی بالاتری برخودارند و در بقیه موارد تفاوت معنی دار مشاهده نشد.