سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین فرازمند – دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دکتری تکتونیک

چکیده:

شبکههای درز و شکستگی یکی از عناصر سااتاری مهر در منازن هیدروکر بنی می باشند و تییین می،ان، نوف و فراوانی شکستگیها در تنمین نفوذپذیری سن من،ن ، از شاا های اا ، اهمیر در ارتبا با عملکرد منازن هیدروکربنی درسااتارهای تکتونیکی اسر. بر این اساس با مطالیه آماری و ج،ء به ج،ء درز و شکستگیهای موجود در سازند من،نی شوریجه در رانمون اشلر، نتایج ااصله قابل تیمیر به عمق)سن من،ن( اواهد بود. هرچنین جهر تفسیر تکتونیکی درزهها، مولفههای سبک درزه از جمله طول، تراکر، شدت و پُریدگی سیستر درزهها تییین و ارا ه شد.