مقاله سبک های پردازش حسی زوجین و میزان رضایتمندی زناشویی آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: سبک های پردازش حسی زوجین و میزان رضایتمندی زناشویی آن ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک پردازش حسی (جست و جوگری حسی
مقاله ثبت پایین
مقاله اجتناب گری حسی و حساسیت پذیری حسی)
مقاله رضایتمندی زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدل پرور امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عدل پرور آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک های پردازش حسی با رضایتمندی زناشویی پرداخته است. نمونه پژوهش شامل ۱۳۶ زوج (۲۷۲ نفر) ساکن شهر تهران بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش عبارتند از پروفایل پردازش حسی نوجوان – بزرگسال (براون و دان، ۲۰۰۲).
فرم ۴۰ سوالی مقیاس رضایتمندی زناشویی انریچ، هنجار شده برای جامعه ایرانی (عسگری، بهمنی و تمدنی، ۱۳۸۵). داده های پژوهش با روش همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد که سبک جست و جوگری حسی در زنان و مردان با رضایتمندی زناشویی آن ها و همسران شان رابطه مثبت معنادار دارد و سبک های پردازش حسی ثبت پایین، اجتناب گری حسی و حساسیت پذیری حسی در زنان و مردان با رضایتمندی زناشویی آن ها و همسران شان رابطه منفی معنادار دارد. نتایج حاصل از بررسی رابطه احتمالی فاصله نمرات زوجین در هر سبک پردازش حسی با رضایتمندی زناشویی آن ها، نشان داد فاصله نمرات زن و شوهر در جست و جوگری حسی و اجتناب گری حسی با رضایتمندی زناشویی مردان رابطه مثبت معنادار دارد و فاصله نمرات زن و شوهر در ثبت پایین با رضایتمندی زناشویی زنان و مردان رابطه منفی معنادار دارد.