سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا شهریاری مقدم – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محمد سید حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، ابتدا عوامل موثر بر ارزیابی سیستم عرضه انرژیهای پایدار، با استفاده از مطالعات قبلی شناسائی و در چهار دسته تکنیکی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی شد. سپس از طریق روش دلفی، معیارهای مرتبط با این عوامل، برای صنایع استان تهران، انتخاب گردید. در این راستا برخی از معیارهای شناسائی شده از مطالعات قبلی، حذف گردید. با استفاده از معیارهای انتخاب ترکیب انرژی های پایدار در صنایع استان تهران، شناسائی گردید. ،TOPSIS شده و با بکارگیری روش بر اساس نتایج بدست آمده، انرژی های آبی و بادی بیشترین وزن را در صنایع استان تهران به خود اختصاص داده اند