مقاله سبب شناسی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک، سپسیس و سپسیس شدید و شوک سپتیک در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۷۳ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: سبب شناسی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک، سپسیس و سپسیس شدید و شوک سپتیک در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم پاسخ التهابی سیستمیک
مقاله سپسیس
مقاله سپسیس شدید
مقاله شوک سپتیک
مقاله تعداد تنفس
مقاله تعداد ضربان
مقاله تعداد گلبولهای سفید خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچی گلنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS) با حضور دو مورد از تب یا هیپوترمی، تاکی پنه، تاکی کاردی و لکوسیتوز یا لکوپنی یاباندمی مشخص شده و وجود SIRS با یک اتیولوژی عفونی، سپسیس تلقی می شود. سپسیس با شدت های بیشتر، سپسیس شدید و افت فشار با عدم پاسخ به مایعات کافی را شوک سپتیک گفته اند. در مطالعه حاضر ما به بررسی اتیولوژی بیماران در بیمارستان امام رضا مشهد می پردازیم.
مواد و روش کار: در این مطالعه ۲۷۳ بیمار ابتدا تحت معاینه کامل و اخذ شرح حال و بررسی دقیق قرار گرفتند. در حین بستری روش های تشخیصی و آزمایش های پاراکلینیک لازم در مورد بیماران انجام شده و نهایتا یک تشخیص را که عامل مسبب سپسیس، سپسیس شدید و SIRS بود در پرسشنامه قرار دادیم.
یافته ها: از افراد مورد پژوهش ۶۰٫۸۶ درصد مرد و ۳۹٫۱۴ درصد زن بودند. شایعترین بیماری زمینه ای دیابت قندی، اعتیاد تزریقی، بدخیمی و تروما بترتیب ۹٫۳ – ۵٫۵ – ۵٫۲ – ۳٫۸ درصد بود. شایعترین اتیولوژی در گروه های تحت مطالعه پنومونی – مننژیت – سلولیت – اندوکاردیت بترتیب با ۱۷٫۲ – ۱۰ – ۴٫۸ – ۴٫۵ درصد بود. شایعترین علت SIRS بدون منشاء عفونی، واکنش دارویی و شایعترین علت سپسیس، پنومونی و شایعترین علل سپسیس شدید پنومونی و عفونت پرده های مغزی و شایعترین علل شوک سپتیک، پنومونی و گاسترو آنتریت بود. شایعترین علت در تمام گروه های بررسی شده پنومونی بود. میزان مرگ و میر در SIRS سپسیس و سپسیس شدید بترتیب %۴٫۵، %۹٫۹ و %۷٫۸ بود.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر ما نتیجه گرفتیم که در بخش عفونی در زمان مطالعه شایعترین علت سپسیس پنومونی و شایعترین علل سپسیس شدید پنومونی و مننزیت و شایعترین علل شوک سپتیک هم پنومونی و گاسترو آنتریت بود. میزان مرگ و میر در بیماران شوک سپتیک صفر بود. توجه به عفونت های تنفسی و بیماری های زمینه ای مثل دیابت، آموزش دانشجویان در این موارد توصیه می شود.