سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

انگارهمین دیروز بود که با دوستی همکار نزدمرحوم مهندس خادم رفته و گفتیم پدر ما می خواهیم همین جابمانیم و کارکنیم آن مرد بزرگ پذیرایمان شد و گفت ازکارتان درمعدن گچ مسگرآباد خرسندم اینجا بمانید و کوشش کنید که اگر با لبخند پس از۱۲۰سال شمارا به مسگرآباد بردند گفته شود افسوس که رفتند یادشان گرامی باشد درساختمان وزارت صنایع و معادن آنروز درمیدان ارگ سه اتاق برای سازمان زمین شناسی کشور که درحال پاگرفتن بود جداکرده بودند و ما دو نقر زمین شناس سازمان شدیم و درسالن بزرگی که نقشه برداران وزارت خانه درانجا بودند جایی که هم برایمان درست کردند اغاز کارصمیمی نمین و نبوی اکنون که سخن از گذشته به میان آمد سزاوار است که از دیگررفتگان کاروان زمین شناسی ایران نیز که درسازمان بوده اند یادی بشود مهندس اصفیا مهندس اکرمی شهید دکتر روتنر دکتر اشتوکلین دکتر خویی دکتر زاهدی مهندس پدرامی مهندس فرزام و دیگران درروزهای پایانی همان تیرماه ۱۳۴۰ برای بررسی های زمین شناسی همراه با دو نقشه بردار به گستره ی آبیک و تالکان رفتیم این کار پس ازسه روز دچار ایست روزمدارانه شد برای یافتن نقطه ای که نیاز نقشه برداری بود به پیرامون آحمدآباد رفته بودیم که زنده یاد دکتر مصدق درآنجا بود بگومگویی میان نقشه برداران و فرمانده سربازان گشت درگرفت و ماچهارنفر را دست بسته به تهران برگرداندند و بازداشت کردند تا اینکه از کوشش بزرگان سازمان و وزارت خانه دیرهنگام آن شب ما را ازادکردند.