سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آروین توکلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی
طور علی ضیازاده – عضو هیات علمی پژوهشگاه رشد معارف آکادمی تحصیلات تاجیکستان، معاون آمو

چکیده:

حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی بسیاری از زوایای پنهان و آشکار جوامع را دستخوش تغییرات ساختاری می کند، مقوله آموزش نیز از این تغییر در امان نیست. جوامع به مرور زمان و به دنبال همین تحولات، نیاز روز افزونی به آموزش نیروی متخصص و کارآمد خواهند داشت. این موضوع استفاده از آموزش الکترونیک را برای دولت ها به دلیل نبود منابع مالی کافی ناگزیر می سازد. تلفیق کامپیوتر و یاد گیرنده یکی از رویکردهای موفقیت آمیز یاددهی- یادگیری است. لذا با بیان ساده اینکه پداگوژی و آندرا گوژی را تلفیق کنیم نیاید خود را از رسالت مهم تعلیم و تربیت با استفاده از تکنولوژی دور نگهداریم. این مساله ضرورت ارائه یک رویکرد نوین را ناگزیر می نماید. با حضور نسلی تازه بزرگترین چالش برنامه ریزان درسی بوجود خواهد آمد. در این راستا دسترسی و تسلط بر تکنولوژی ارتباطات واطلاعات در امر استراتژیک آموزش، یکی از مؤلفه های مهم قدرت در عصر حاضر است. از سوی دیگر، گسترش بی وقفه آموزش الکترونیکی در سراسر دنیا، ضرورت استفاده از این شکل نوین آموزشی را اثبات می کند. سایبر گوژی به عنوان یاددهی- یادگیری نوین به یادگیرندگان حل مسأله، مسئولیت پذیری، متدهای تعاملی و تفکر انتقادی را می آموزد و آنها را افزایش می دهد. این مسائل طی پژوهشی در دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با استفاده از پرسشنامه های مشتمل بر ۳۰ سؤال در شکل لیکرت محقق ساخته بررسی شد. با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه های مربوطه بیش از ۰/۷ بود، پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری کلیه استادان، مدیران و برنامه ریزان آموزشی بوده اند. هدف این پژوهش بررسی ویژگی های پداگوژی، آندراگوژی و سینرگوژی و ارائه رویکردی نوین از تعلیم و تربیت در یاددهی با استفاده از فناوری به نام سایبر گوژی است که به جای تلفیق جهت استفاده در سیستم آموزش الکترونیک بیان می شود.