سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ذوالفقاری – استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون
سمیرا قاسمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

سایبرنتیک به منزله مطالعاتی بین رشته ای با هدف بررسی ارتباط و هدایت اطلاعات به منظور کنترل و هدایت نظامهای زیست شناختی و فیزیکی و شیمیایی شکل گرفت دراین علم به طبقه بندی و سازمان دهی اطلاعات توجه زیادی م ی شود و از این رو در مدیریت اطلاعات و نی زدر طراحی نظامهایاطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است سایبرنتیک علمی است که از یک سو نظامهای نسبتا باز رااز دیدگاه تبادل متقابل اطلاعات میان آنها و محیط مورد بررسی قرار میدهد و از سوی دیگر به بررسی ساختار این نظام ها از دیدگاه تبادل اطلاعات میان عناصر مختلف آنها می پردازد درمقاله حاضر بازخوردها تعریف شده اند و کاربرد سایبرنتیک درمدیریت که با مفاهیم کنترل و نظارت و ارتباطات بررسی می شود بررسی شده است که می تواند کلیدی باشد برای ورود به این علم چرا که این مفاهیم پایه ای می باشند که تفکر سایبرنتیک را ایجاد کرده اند.