سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل/ اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران

چکیده:

سامانه های ناوبری هوشمند بهعنوان راهکاری بسیار کارآمد برای بهبود کارایی شبکه حمل ونقل به شمار میرود. همچنین بهبود وضعیت حرکت یا کاهشتراکم ترافیک، افزایشسرعت عملکردی شبکه ترافیک، افزایش ایمنی، کاهش اثرات زیانبار زیست محیطی در مصرف انرژی و نیز افزایشکارایی زیرساختهای موجود از جمله دیگر مزایای بکارگیری سامانه های ناوبری هوشمند حمل و نقل است. این سامانه رانندگان وسایل نقلیه قادر خواهند نمود که اطلاعات مرتبط با شرایط ترافیک، پیشبینی وضعیت ترافیک، تعیین مسیرهای مناسب، آگاهی از خطرات در پیشرو و یا آگاهی از تصادفات و سایر مسایل را بهطور خودکار دریافت نمایند؛ که این امر میتواند در کاهشتأخیرات و ازدحام در شبکه مؤثر باشد. ناوبری پیشرفته و بهینه سازی مدیریت ترافیکبه همراه برنامه ریزی و مسیر یابی دقیق تر موجب دگرگونیالگوهای سفر خواهد گردید. از اینرو مهمترین دستاورد این سامانه ها، افزایش کارایی شبکه حمل و نقل جاده ای و کاهشترافیکو تصادفات است