سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید ابوالحسن موسویان – اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران

چکیده:

تقاضای روز افزون انرژی و محدود بودن منابع قابل دسترس، موجب پر اهمیت تر شدن تامین انرژی در صنعت حمل و نقل شده است. مصرف بالای انرژی در حمل و نقل از یک طرف و پایان پذیری آن، باعث گردیده که اجرای راهکارهای نگهداشت انرژی ضروری باشد. این افزایش چشمگیر در مصرف انرژی در حمل و نقل، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات ارایه راهکارهایی در بهینه سازی و نگهداشت انرژی در حمل و نقل را بیش از پیش ضروری میسازد. بنابراین باید به جهت کاهش مصرف انرژی پرداخته تا با بهینه سازی الگوی مصرف انرژ ی، موجب کاهش سرانه مصرف انرژ ی در شد. از این رو جایگاه و اهمیت حمل و نقل و مصرف زیاد انرژی در این بخش سبب شده که بهینه سازی انرژى در کشور حمل و نقل و نهایتا به کارگیری سامانههای هوشمند در راستای نگهداشت انرژى مورد توجه قرار گیرد. بنابراین شبکه حمل و نقل با توسعه سامانههای هوشمند و نگهداشت انرژی میتواند در کاهش مصرف سوخت حمل و نقل تأثیرات مهمی را داشته باشد. سامانه هوشمند حمل ونقل درصورت به کارگیری بجا و مناسب قادر خواهند بود نقش چشمگیری ارایه راهکارهای نگهداشت انرژی و را در نگهداشت انرژی در حمل و نقل ایفا نموده و در زمینه کنترل انرژی موثر باشد. با مناسب میتوان مصرف انرژی را در حمل و نقل کنترل و در نتیجه الگوی مصرف را در کشور بهینه سا زی و در جهت کاهش مصرف انرژی گام برداشت. ایجاد سامانههای هوشمند حمل و نقل یک ی از مهمتر ین راهکارها برا ی نگهداشت انرژی خواهد بود. با نگهداشت انرژی و استفاده از حمل و نقل هوشمند میتوان به سرعت و با صرف هز ینه ای بس یار پایین، هدر رفتن انرژی را بر طرف کرد. در نتیجه شبکه حمل و نقل با بهره گیری از سامانههای هوشمند میتواند نسبت به ساماندهی حمل و نقل و هدفمند نمودن مصرف انرژی در راستای نگهداشت انرژی در صنعت حمل و نقل اقدام نماید.