سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا هوشمند – دانشگاه هوایی شهید ستاری مرکز تحصیلات تکمیلی
ترانه اقلیدس – دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده الکترونیک
محمدرضا عارف – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق

چکیده:

دراین مقاله یک سامانه توام رمزنگاری کلید متقارن – کد گذاری کانال با استفاده از کدهای بررسی توازن کم چگال شبه دوری منظم مبتنی بر خانواده های تفاضلی گسترش یافته )EDF-QC-LDPC( ارائه می شود با استفاده ازویژگی قالبی دوری ماتریس های به کار رفته در کلید مخفی سامانه پیشنهادی و استفاده از یک روش جدید فشرده سازی طول کلید از ۲۴/۴ کیلوبیت به ۳/۵۵ کیلوبیت کاهش یافته است همچنین سامانه توام کلید متقارن پیشنهادی برخلاف سامانه توام کلید متقارن رائو – نام، به دلیل دارا بودن تعداد زیادی از بردارهای خطای عمدی در باربر حمله متن اصلی منتخب دارای مقاومتی با پیچیدگی از مرتبه ۰(۲ ۲۵۳ است. در سامانه پیشنهادی با بهره گیری از ویژگیهای مطلوب کدهای )EDF-QC-LDPC( بهنرخ کد ۰/۹ و بیشترین محدوده برای فاصله همینگ کمینه در میان کدهای شبه دوری مبتنی بر خانواده های تفاضلی گسترش یافته دست یافته ایم