سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حلیمه الکایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری نور، دانشگاه آز
سودابه قاسمی فلاورجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری نور، دانشگاه آز

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ساماندهی زیر ساخت های شهری که یکی از ارکان حکمروایی شهری است، انجام یافته. روش تحقیق کیفی و توصیفی است و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر چالوس می باشد که بر اساس فرمول کوکران ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی برگزیده شدند. برای ضریب پایایی پرسشنامه محقق ساخته از آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه از آزمون خی ۲ استفاده شده است. یافته این تحقیق نشان داد که میزان رضایتمندی شهروندان چالوس از ساماندهی زیرساخت های شهری در حد متوسط است و با در کنار هم قراردادن مدارک و اسناد این نتیجه حاصل شد که اجرای حکمروایی شهری در بخش الف(بهبود زیرساخت ها) در حد متوسط می باشد.