سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

توحید برزگراقکند – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
رسول دانشفراز – استادیار گروه عمران دانشگاه مراغه
مهدی ماجدی اصل – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه مراغه

چکیده:

هدف از این مقاله جهت دستیابی به معیارهای طراحی ساماندهی رودخانه ها در بازه های بحرانی و آسیب پذیر درمقابل سیلاب های حاد و قابل وقوع می باشد. طرح ساماندهی سواحل سیمینه رود با تکیه برخصوصیات هیدرولوژیکی سیلابها و وضعیت هیدرولیکی- فیزیوگرافی بستر جریان در بازه های بحرانی برای سیل با دوره برگشت ۲۵ سال (دبی سیل طراحی ) و کنترل آن برای دوره برگشت ۵۰ سال، با استفاده از نرم افزارHEC- RASمد نظر می باشد. همچنین از تابع لوگ پیرسون تیپ ۳ به روش گشتاورها که دارای کمترین خطای استاندارد می باشد، در تجزیه و تحلیل آمار دبی های حداکثر دردوره ۴۰ ساله استفاده شده و بر این اساس دبی سیل طراحی با حجم ۵۸۴ مترمکعب برثانیه انتخاب شده است. در این مقاله به مسائل ایمنی و اقتصادی طرح ساماندهی به روش خاکریزهای حاشیه ای نیز پرداخته شده است. به منظور تحلیل اقتصادی و ارزیابی کنترل سیلاب، پهنه بندی سیلاب در دشت سیلگیر برای شرایط طبیعی و برای شرایط بعد از اجرای طرح ساماندهی انجام یافته و توجیه پذیری اقتصادی طرح جهت کاهش خسارات با استفاده از روشهای تحلیل سود- هزینه که به عنوان تابعی از فراوانی سیل بیان می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.