مقاله ساماندهی بافت های فرسوده در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری (مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ساماندهی بافت های فرسوده در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری (مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساماندهی بافت های فرسوده
مقاله توسعه درون زا و پایدار شهری
مقاله مشارکت مردم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: صحرایی نسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوی یوسفی به عنوان بخشی از بافت فرسوده شهر اهواز بنا به دلایلی نظیر مرکزیت جغرافیایی و ارائه خدمات بهتر، استقرار بازار و فعالیت های تجاری و فرهنگی از توان بالقوه نسبتا بالایی برای ساماندهی بافت های فرسوده به عنوان یکی از پیش شرط های لازم برای توسعه درون زا و پایدار شهری برخوردار است. که دارای عناصری چون مشارکت مردم، رضایت مندی سکونتی، بهره مندی از تسهیلات دولتی و… می باشد. با توجه به این که میزان هر یک از مولفه ها در جوامع مختلف متفاوت است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های مشارکت مردم، رضایتمندی سکونتی و بهره مندی از تسهیلات دولتی بر ساماندهی بافت های فرسوده در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری (مطالعه موردی: کوی یوسفی اهواز) پرداخته است. روش پژوهش تحلیلی پیمایشی است. جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای (اسنادی، نقشه،… ) و میدانی(مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفته و تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو Excel و با به کارگیری آزمون های کندال و اسپیرمن انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه خانوارهای ساکن در کوی یوسفی اهواز به تعداد ۳۴۱۲ خانوار می باشد که از این تعداد، ۳۰۰ خانوار با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، پرسشنامه می باشد که بعد از سنجش اعتبار و پایایی آن، به مرحله اجرا درآمده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین مشارکت مردم، رضایتمندی سکونتی و ساماندهی بافت های فرسوده در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری رابطه وجود دارد، متغییر بهره مندی از تسهیلات دولتی بر ساماندهی بافت در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری تاثیرگذار نیست. پس از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس یافته های کسب شده نتایج نشان داد که زمینه های ساماندهی بافت در کوی یوسفی فراهم می باشد، و حرکت در مسیر توسعه درون زا و پایداری بافت های فرسوده بدون توجه به پتانسیل های انسانی، گروهی و رضایتمندی سکونتی امری غیرقابل اجراست و در نهایت در رابطه با نتایج پژوهش نیز راهکارهایی ارائه گردیده است.