سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فردین علیخواه – عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
سلیمان پاک سرشت – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

در بین عوامل سه گانه محیط، وسیله و انسان و ترافیک، عامل اخیر یعنی انسان عاملی پیچیده است. از همین رو فرهنگ ترافیکنیز که به طور مشخصبه انسان و رفتارهای او ربط دارد پدیده پیچیده ای است.کشورهایمختلف جهان طی دهه های گذشته سعی کرده اند تا در کنار توجه به بهبود وضعیت محیط و وسیله، فعالیت ها و اقدامات مهمی در زمینه اصلاح رفتارهای افراد در عرصه ترافیکبنمایند. منتها روشن است که آثار سرمایهگذاری در عرصه اخیر به دلیل پیچیدگی های رفتار انسانی، به تدریج نمایان شود. در این مقاله برنامه های دو کشور توسعه یافته ژاپن و امریکا را در زمینه اشاعه فرهنگ صحیح ترافیکرا بررسی می نماییم تا بدینوسیله به انتقال تجارب دو کشور یادشده بپردازیم. مهمترین ویژگی این دو کشور در عرصه ها فرهنگ ترافیک تعریف برنامه های کوتاه و بلند مدت، مشخصبودن متولیان ، مشارکت نهادهای غیردولتی، تأکید بر آموزشدرسنین پایین، تأکید بر افزایشهزینه تخلف، استفاده مناسب از تبلیغات است. در پایان مقاله برنامه های معطوف به اصلاح فرهنگ ترافیکدر شهر تهران با برنامه های کشورهای فوق تحلیل شده است.