سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد کندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز
علی اسلامی منش – دانشجوی دکتری

چکیده:

محتوای آب گاز طبیعی عامل مهمی درتشکیل هیدرات گازی میب اشد داده های تجربی محتوای آب گاز طبیعی درتعادل با هیدراتهای گازی یخ و آب ناحیه ای بین هیدرات گازی و یخ خیلی محدود هستند دلیل این محدودیت براین واقعیت استوار است که غلظت آب در فاز گازی درتعادل با هیدراتهای گازی یخ یا آب کم است و زمان رسیدن به شرایط تعادل بسیار زیاد است خطا در آزمایشها و اندازه گیری ها باعث ایجاد داده هایی می شود که غیرقابل اعتماد هستند دراین تحقیق آزمونی برای سازگاری ترمودینامیکی داده های تجربی محتوای آب متان در تعادل با هیدرات ارایه می شود که اساس آن معادله گیبس دو هم می باشد دراین تحقیق از معادله حالت PSRK و قانون اختلاط MHV1 استفاده شده است.