مقاله سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۲۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: سازگارگرایی پلی بین جبرگرایی و اختیار
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگارگرایی
مقاله اختیار
مقاله اراده آزاد
مقاله مسوولیت اخلاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تمدن فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک عنصری که می تواند مجوز تحسین و نکوهش اعمال پسندیده و زشت و ناروای انسان باشد اختیار است. اما این که اختیار چیست و چگونه انسان می تواند در جهانی که بر آن جبر علی حاکم است از آن برخوردار باشد، مساله ای است که بیش تر فیلسوفان اخلاق غرب از آن غافل نبوده اند. در این میان، برخی جمع این دو را محال دانسته و یکی را به نفع دیگری انکار و دیدگاهی به نام ناسازگارگرایی را پایه ریزی کرده اند و در مقابل، از عصر مدرن به بعد، اکثر فیلسوفان به منظور احیای مسوولیت اخلاقی، با پذیرش اختیار از سویی و رد جبرگرایی و اعتقاد به صدفه و اتفاقی بودن امور از سوی دیگر، سعی در جمع این دو نموده، به طور بسیار گسترده، دیدگاهی به نام سازگارگرایی را بنا نهادند. در این مقاله، دیدگاه سازگارگرایی از عصر مدرن به بعد بررسی می شود. در نهایت، مشخص می شود به رغم صحت سازگارگرایی، سازگارگرایان در ارائه تبیین دقیقی از آن ناکام مانده و نتوانسته اند اختیار و مسوولیت انسان یا سزاواری او برای تحسین و تقبیح در قبال اعمالش را برای همگان، به ویژه ناسازگارگرایان، معقول و موجه نشان دهند.