مقاله سازگاری گونه ها و جمعیت های مختلف اکالیپتوس در شرایط آبیاری با پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: سازگاری گونه ها و جمعیت های مختلف اکالیپتوس در شرایط آبیاری با پساب تصفیه خانه فاضلاب یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکالیپتوس
مقاله استقرار
مقاله ارتفاع
مقاله قطر
مقاله تاج پوشش
مقاله چوب
مقاله پساب
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راد محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: سردابی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: غلمانی سیدوحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه های متنوع گیاه اکالیپتوس استفاده های متعددی دارد. بنابراین لازم است میزان سازگاری آنها در شرایط مختلف اکولوژیکی مورد ارزیابی قرار گیرد. به این دلیل سازگاری گونه و جمعیت های مختلف اکالیپتوس با استفاده از پساب شهری و صنعتی در شرایط تصفیه خانه فاضلاب یزد، مورد بررسی قرار گرفت. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار با کاشت هشت گونه و جمعیت، به تعداد ۳۶ اصله در هر تکرار، به فاصله ۳×۳ متر اجرا گردید. گونه های مورد استفاده عبارت بودند از: اکالیپتوس سالینگا، اکالیپتوس روبیدا (۱۶۶-sh)، اکالیپتوس سارجنتی، اکالیپتوس ویمینالیس، اکالیپتوس ماکارتوری (۱۶۹-sh)، اکالیپتوس سالیگنا (۱۷۱-sh)، اکالیپتوس بوتریودیس (۲۰۷۶۲)، اکالیپتوس میکروتکا و اکالیتپوس کامالدولنسیس. نتایج بررسی های به عمل آمده در پایان سال اول و دوم پس از کاشت نشان داد که بین گونه و جمعیت های مختلف، اختلاف معنی داری (P<0.01) از نظر درصد استقرار، میزان رشد ارتفاعی و قطری، حجم تاج پوشش و قطر تنه وجود داشت. بیشترین درصد استقرار در پایان سال اول مربوط به گونه های اکالیپتوس کامالدولنسیس (۴۱-zh)، اکالیپتوس سارجنتی و اکالیپتوس میکروتکا به ترتیب با ۹۸٫۶، ۹۵٫۸، و ۹۴٫۴ درصد و در پایان سال دوم نیز مربوط به همین گونه ها به ترتیب ۹۸٫۶، ۹۵٫۱ و ۹۲٫۴ درصد بود. از نظر میزان رشد نیز اکالیپتوس کامالدولنسیس در پایان سال اول و دوم نسبت به سایر گونه و جمعیت ها برتر بود، هر چند در برخی از صفات با سایر گونه ها اختلاف معنی داری را نشان نداد. در مجموع به نظر می رسد استفاده از این گونه برای جنگل کاری و تولید چوب در شرایط محیطی مشابه محل اجرای طرح مناسب باشد. گونه هایی چون اکالیپتوس روبیدا (۱۶۶-sh)، اکالیپتوس سالیگنا و ویمینالیس (۱۵۲۱۱) نیز به دلیل رشد سریع می توانند به عنوان گونه های برتر در جنگل کاری و آبیاری آنها با پساب معرفی شوند، هر چند ممکن است تلفات اولیه آنها زیاد باشد. گونه اکالیپتوس سارجنتی به دلیل مقاومت در برابر شوری آب و خاک و تا حدودی در مقابل سرما و همچنین به دلیل رشد سریع آن به ویژه رشد قطری، می تواند در زمره گیاهان مناسب برای بیابان زدایی از طریق آبیاری با فاضلاب و یا پساب مطرح گردد.