مقاله سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در زنان چاق یائسه: یک کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در زنان چاق یائسه: یک کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدیپونکتین
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله چاقی
مقاله لپتین
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نیکو
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری طالقانی حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لپتین و آدیپونکتین از جمله آدیپوسایتوکاین های مترشحه از بافت چربی هستند که در پاتوژنز چاقی و اختلالات همراه با آن نقش دارند. پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی را بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در زنان چاق یائسه غیر فعال مورد مطالعه قرار داده است.
روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده از نوع کاربردی با روش نیمه تجربی بود. بدین منظور ۲۴ زن چاق (شاخص توده بدنی ۳۰٫۵۳£ کیلوگرم بر مجذور متر) یائسه غیر فعال (میانگین سنی ۵۲٫۲۵±۳ سال) به صورت تصادفی در سه گروه استقامتی، مقاومتی و شاهد در ۱۰ هفته تمرینات مقاومتی (۶۰-۴۰% یک تکرار بیشینه) و استقامتی شنا (۶۰-۴۰% ضربان قلب بیشینه)، سه جلسه در هفته شرکت کردند. شاخص های آنتروپومتریک، سطوح لپتین و آدیپونکتین و HOMA-IR قبل و بعد از اجرای تمرینات اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی زوجی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P<0.05 انجام گرفت.
یافته ها: اجرای تمرینات استقامتی ضمن کاهش معنی دار لپتین پلاسم
ا (%۱۰٫۴۴، P=0.012)، HOMA-IR (%25.44، P=0.002) و بهبود کلیه شاخص های جسمانی مورد بررسی، با افزایش معنی دار سطوح آدیپونکتین (%۴۵٫۶۱، P=0.015) پلاسما همراه بود. ولی در گروه تمرینات مقاومتی تغییر معنی داری در هیچ یک از فاکتورهای خونی و آنتروپومتریک مشاهده نگردید (P>0.05). بنابر نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تغییرات غلظت سرمی آدپیو نکتین با تغییرات نسبت محیط کمر به لگن (P=0.23) و محیط کمر (P=0.026) در گروه استقامتی و با تغییرات HOMA-IR پس از تمرینات مقاوتی (P=0.004) رابطه معنی داری برقرار بود.
نتیجه گیری: تمرینات استقامتی در مقایسه با تمرینات مقاومتی در تعدیل غلظت لپتین و آدیپونکتین و نیمرخ متابولیکی در زنان چاق یائسه غیر فعال موثر تر است.