مقاله سازگاری های عصبی-عضلانی و عملکردی به تمرین منتخب پلیومتریک در مقابل ترکیب تمرین مقاومتی و پلیومتریک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: سازگاری های عصبی-عضلانی و عملکردی به تمرین منتخب پلیومتریک در مقابل ترکیب تمرین مقاومتی و پلیومتریک
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضله اسکلتی
مقاله پلیومتریک
مقاله تمرین ترکیبی
مقاله الکترومیوگرافی سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور ده نو وحید
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آمادگی جسمانی به عنوان بخشی کلیدی برای اجرای بهینه در بیشتر رشته های ورزشی مدنظر قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سازگاری های عصبی-عضلانی و عملکردی به دو شیوه تمرینی مختلف بود. در این پژوهش ۱۴ آزمودنی مرد به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (پلیومتریک، ۷ آزمودنی) تمرین پلیومتریک و گروه دوم (ترکیبی، ۷ آزمودنی)، ترکیبی از تمرین مقاومتی و پلیومتریک را ۳ روز در هفته به مدت ۸ هفته (۴ هفته تمرین مقاومتی و ۴ هفته تمرین پلیومتریک) انجام دادند. به منظور ارزیابی فعالیت عصبی عضله، قبل و بعد از تمرین الکترومیوگرافی سطحی (SEMG) از عضله پهن جانبی انجام گرفت. برای تعیین قدرت عضلانی، توان عضلانی، چابکی و سرعت دویدن، به ترتیب از آزمون های یک تکرار بیشینه، بوسکو (۵ و ۶۰ ثانیه ای)، سارجنت و پرش جفت، مانع شش ضلعی و دو سرعت ۳۵ متر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t زوجی و t مستقل استفاده شد و سطح معناداری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادSEMG  در هر دو گروه افزایش یافت، اما تنها در گروه ترکیبی معنادار بود (گروه پلیومتریک P£۰٫۱۱ و گروه ترکیبی P£۰٫۰۵). در آزمون های بوسکو، سارجنت، پرش جفت، مانع شش ضلعی و دو سرعت ۳۵ متر، گروه پلیومتریک عملکرد بهتری داشت، اما در آزمون یک تکرار بیشینه گروه ترکیبی بهتر عمل کردند. نتیجه اینکه احتمالا در دوره های کوتاه مدت (۸ هفته) تمرین پلیومتریک به تنهایی نسبت به تمرین ترکیبی (مقاومتی و پلیومتریک) اثر بیشتری بر اجرای ورزشی هدفمند خواهد داشت.