سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید امانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهار حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران ا
معصومه نقدیپور بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

در حال حاضر یکی از نگرانیهای جامعه جهانی مصرف منابع انرژی است. معماری و شهرسازی پایدار به عنوان عواملی سازنده و موثر در حفظ منابع انرژی می تواند به ایجاد تعادل در چرخه انرژی شهرها کمک کند. محدودیت منابع انرژی تجدید ناپذیر و تخریب های گسترده محیط زیست در اثر شهر نشینی ، برنامه ریزان و طراحان شهری را بر آن داشته تا الگوهای جدیدی از شهرها طراحی کنند که در آن علاوه بر تامین رفاه ساکنان ، مصرف انرژی تا حد ممکن کاهش یابد و منابع انرژی تجدید پذیر جایگزین انواع تجدید ناپذیر آن شود. این مقاله به روش تو صیفی- تحلیلی و با استفاده از اطلاعات موجود در منابع اسنادی و پایگاههای اطلاع رسانی بر خط نوشته شده است و در آن علاوه بر مفاهیم پایداری و طراحی پایدار ، الگوهای طراحی بوم شهری بررسی و ساز و کارهای مستقیم و غیر مستقیم این الگوها برای مدیریت چرخه انرژی در شهر تشریح شده است . نتایج تحقیق ضمن شاراه به لزوم آموزش ساکنین و جلب مشارکت انها برای پیاده سازی الگوهای مذکور حاکی از ان است که با وجود مصرف بالای انرژی و یارانه های مصروف در این زمینه در کشور لازم است ایران نیز طراحی و اجرای الگوهای بومشهری را حتی به عنوان تجربیات آزمایشی آغاز نماید.