سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمان فتحی هفشجانی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
پرویز امیدی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود
عزیزاله طاهری – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین، شاهرود

چکیده:

منطقه اردل-ناغان-دوپلان در تقسیم بندیهای ساختاری ایران در زون زاگرس مرتفع واقع شده است. سه گسل دوپلان (قطعه ای از گسل زاگری بلند)، اردل (قطعه جنوبباختری گسل عهد حاضر زاگرس) و فارسان (قطعه شمالخاوری گسل عهد حاضر زاگرس) با روند شمالباختری-جنوبخاوری بیشترین نقش را در مورفولوژی و زمینساخت فعال کنونی منطقه ایفا میکنند. شواهد زمینریختی و سینماتیک (قطعشدگی و جابجاییهای ثبت شده بر روی آبراههها و مخروط افکنهها، سطوح گسلی و خشلغزها) گسلها در در منطقه نشان دهنده حرکت امتدادلغزی راستبر آنها در بازه نوزمینساخت میباشد. جابجایهای راستبر ثبت شده بر روی کانال آبراههها و مخروط افکنهها در منطقه بر روی گسل اردل تا ۹۳۵ متر، گسل فارسان تا ۲۳۰ متر و بر رو گسل دوپلان تا ۱۵۱۰ متر اندازه گیری شده است.