سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علی مروت امیری – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

دشت های فامنین، کبودرآهنگ و قهاوند در شمال استان همدان واقع شده که ضخامت رسوبات سفره آبدار آن به حدود۱۰۰-۷۰متر می رسد و در سالهای اخیر فروچال ه های بزرگ و خطرناکی دراین منطقه به وجود آمده آمده که سبب نگرانی اهالی و جلب نظر محققین برای مطالعه ویژگیهای رسوبی، تکتونیکی ولیتولوژی منطقه گردیده است .برمبنای ح فاریهای انجام شده در دشت و بیرون زدگیهای پیرامون آن، سنگ بستر منطقه از آهکهای الیگومیوسن تشکیل گردیده و براساس بررسیها صحرایی، اندازه گیری سیستم های درز و شکاف، مطالعه مقاطع نازک، وضعیت حفاری و آبدهی چاهها، نتایج حاصل از آزمایشات شیمی آب و برآورد پارامترها یی چون اندیس اشباع، اندیس پایداری، میزان دی اکسیدکربن آزاد محلول و فشار اولیه گاز دی اکسیدکربن حاکم بر سیستم مشخص م ی گردد که سنگ بستر منطقه پدیده کارستی شدن را تحمل نموده و در آن ساختار درون کارست بوجود آمده که وجود پدیده های مطلوبی همچون آبدهی زیاد چاههای حفر شده در سنگ بستر و پدیده نامطلوبی چون وقوع فروچال ه های ناشی از وجود ساخت کارست در سنگ بستر منطقه را به همراه داشته است