سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم اسدی قجرلو –
محمد مهدی خطیب –
سید مرتضی موسوی –

چکیده:

فرو افتادگی میانکوه، با ابعاد ۲/۵*۳/۱۵ کیلومتر، در محل ارتباط قطعات گسلی اسماعیل آباد به نام های قطعه سیکویی و قطعه مرد عرب؛ در بخش میانی پهنه گسلی نهبندان، ۵۰ کیلومتری شمال غرب نهبندان تشکیل شده است. بررسی سازوکار این فروافتادگی موضوع این پژوهش بوده و جهت تبیین آن به شواهد – ساختاری و ریخت زمینساختی استناد و تشکیل این فروافتادگی را طی دو مرحله مشخص گردیده است: ۱ تشکیل فروافتادگی در محل ارتباط قطعات گسلی که به صورت راست پله همپپوشان قرار دارند، که شواهد ساختاری، گسلش نرمال (با موقعیت ۶۵NE ، ۱۷۰ و ۱۵۰، ۴۰NE) ، درزه کششی (با موقعیت های ۶۳NW و ۵۸ و ۷۳SE و ۴۴) تورق(با موقعیت ۵۳SW ، ۳۲۵) و پرتگاه های مثلثی(ریخت زمین ساخت گسل نرمال) که تایید کننده این مرحله از سازوکار فروافتادگی است. ۲-برش و جابجایی راستگرد فروافتادگی به میزان ۱۲۰ متر که جابه جایی راستگرد آبراهه ها(به میزان ۲۷، ۴۷، ۶۹، ۱۲۰ متر) و اسکارپ گسلی( ۵و ۲۱ متری) و درزه های مزدوج (با موقعیت های ۲۸۰,۶۰SE-250,55NW 10,60 و NW-60,80SW 230,80 و SE-30,78NW) نیز منطبق با این بخش از سازوکار تشکیل فروافتادگی می باشد.