سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی،گروه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه
علی خان نصراصفهانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، گروه کارشناسی ارشد پترول

چکیده:

توده گابرویی در شمال روستای رجب علی، شمال شرق اصفهان واقع شده است و این بخشی از نوار آتشفشانی ارومیه – دختر می باشد. این پلوتون با سن احتمالی بعد از ائوسن – قبل از میوسن سنگهای آتشفشانی متعلق به ائوسن را قطع کرده است . ترکیب توده نفوذی از گابرو تا گابرو-دیوریت تغییر می کند. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: پلاژیوکلاز ، پیروکسن می باشد و بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ، سنگهای این توده در محدوده ساب آلکالن و از نظر ماهیت در مرز کالکوآلکالن با تولئیتی قرار گرفته اند. این توده نفوذی با غنی شدگی از عنا ر ص با شعاع یونی بزرگLILE)همچون Rb, Ba, K, Ce و تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی بالاHFSE)همچونZr وY, Nbمشخص می شود. الگوهایREESنرمالایز شده نسبت به کندریت نشانگر غنی شدگی متوسط تا زیاد ازLREES و الگوی نسبتاً تفریق نیافته در توزیع عناصرHREES را عرضه می کندEuآنومالی مثبت را از خود نشان می دهدکه نشانگر حضور فنوکریستال های پلاژیوکلاز طی فرایند تبلور می باشد.این ماگما می توانداحتمالاً از ذوب بخشی بقایای پوسته اقیانوسی نئوتتیس و در یک محیط تکتونیکی فعال زیر رانده تشکیل شده باشد