مقاله سازوکارهای اثرات ضد چاقی پپتید D-Lys3-GHRP-6، آنتاگونیست گیرنده GHSR در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۸۴ تا ۴۹۱ منتشر شده است.
نام: سازوکارهای اثرات ضد چاقی پپتید D-Lys3-GHRP-6، آنتاگونیست گیرنده GHSR در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلین
مقاله NPY ،D-Lys3-GHRP-6
مقاله محرومیت غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نورون های نوروپپتید (NPY) Y گیرنده سکروتاکوک هورمون رشد (GHSR-Ia) را بیان می کنند. گرسنگی یا تزریق گرلین از راه اتصال به گیرندهGHSR-Ia  و افزایش بیان NPY سبب افزایش دریافت غذا می شود. پپتید D-Lys3-GHRP-6 آنتاگونیست گیرندهGHSR-Ia  است و سبب کاهش اشتها و وزن بدن می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی سازوکار مولکولی اثرات ضد اشتهایی D-Lys3-GHRP-6 در موش های صحرایی با محرومیت غذایی است.
مواد و روش ها: ۱۵ موش صحرایی با محرومیت غذایی به ترتیب سالین یا D-Lys3-GHRP-6 (2 یا ۲۰ نانومول) را دریافت کردند. میانگین دریافت غذا در یک ساعت بعد از تزریق اندازه گیری شد. میانگین غلظت پلاسمایی گرلین با روش RIA تعیین شد. میزان بیان ژن NPY در هیپوتالاموس با استفاده از روش نیمه کمی RT-PCR بررسی شد. ۱۵ موش صحرایی در سه گروه روزانه دو بار سالین یا D-Lys3-GHRP-6 (2 یا ۲۰ نانومول) را به مدت ۹ روز دریافت کردند و وزن بدن در روزهای ۱، ۳، ۷ و ۱۰ تعیین شد.
یافته ها: محرومیت غذایی سبب افزایش معنی دار میانگین غلظت پلاسمایی گرلین، میانگین دریافت غذا و بیان NPY در مقایسه با موش های صحرایی سیر شد. دوز ۲ نانومول از D-Lys3-GHRP-6 تغییر معنی داری در غلظت گرلین، دریافت غذا و بیان NPY در مقایسه با موش های صحرایی با محرومیت غذایی ایجاد نکرد، در حالی که دوز ۲۰ نانومول غلظت گرلین، دریافت غذا و بیان NPY را در مقایسه با موش های صحرایی با محرومیت غذایی به طور معنی داری کاهش داد (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: D-Lys3-GHRP-6 احتمال دارد اثرات ضد اشتهایی خود را از راه تداخل با پپتیدهای دخیل در تنظیم هومئوستازی انرژی اعمال نماید و احتمال دارد این هدف امیدوارکننده ای برای درمان چاقی باشد.